Budoucím občanům Zálesí

20.06.2008 12:39

 

Vážení budoucí občané nové lokality Zálesí, jež v této době na mě neznámých místech prodléváte. Nežli sepíšete příslušné smlouvy a budete se chystat k nastěhování do svých nových domovů v Zálesí, přijměte ode mne pár upřímně míněných rad.

 

  • Oči své laskavě zaměřte na Územní plán sídelního útvaru města Kuřim z roku 1998 a to jak na obrázek plný barev roztodivných, tak i textík, jež stejně důležitým jest. Podle obého podoba Zálesí určována bude.
  • Neopomeňte též pozornost svou věnovati územnímu plánu novému, jež v neznámé podobě rozpracovanosti v době té bude a podobu Vašeho bydliště předjímati na desetiletí může.
  • Dalších písemností třeba pročísti, zejména pak Územní rozhodnutí na výstavbu Zálesí a Územní studii Zálesí, jež v sobě řadu detailů podoby domovů i okolí jejich skrývati bude.
  • Ve vzácných písemnostech výše zmíněných zajímejte se pak nejen o podobu domovů Vašich, ale též o místa, jež ve městech skutečných významnými bývají. Toť náměstí býti mohou, zákoutí pro posezení a poklábosení o krásách bydliště Vašeho, plácky též pro dítka Vaše věku různého, parky zeleně plné, ale též školky, školy, obchůdky či službičky jiné Vám k užitku i radosti. 
  • Pakliže se Vám vyváženost těchto částí města pozdávati nebude, vězte že zvláštním příběhem mohlo se tak státi, kdy ten, jenž maloval domovy Vaše pro blaho Vaše, současně těm, kdo zisku z výstavby míti budou, vycházeti vstříc musel.
  • Vězte že obrázky krásou oplývající a ráj kuřimský slibující drobné vady v dalších letech skrývati mohou. Ty v tajemném dokumentu „změna územního plánu“ v budoucnu zjeviti by se mohly. A pamatujte, doposavád nikdy  k podpoře výstavby parků či hřišť nevyužívaly se.  
  • Doporučuji též kurs asertivity či bojového umění absolvovati, neb užitečným ukázati se to může při vyjednáváních se zástupci První a největší stavební s velmi omezeným ručením o skutečném provedení staveb domovů Vašich i podobě okolí příbytků Vašich.
  • Radno též ceny benzínu či nafty sledovati bude, neb může se státi, že oře své motorové budete muset používati více, než selský rozum tomu napovídal by.

Že přetěžký úkol zdá se to pro Vás býti? Pravdu díte a přesto, či právě proto doufám, že tento list zavčasu se k Vám dostane. Může se ale též státi, že mé nářky planými se stanou a Zálesí bude chloubou a posilou města našeho. V tom okamžiku srdce mé zaplesá a spokojeno bude.

 

Váš budoucí spoluobčan, Dílůsvatýchzastavěnýobyvatel, Martin Nawrath

Kontakt

MARTIN NAWRATH Terapeutická místnost a kancelář:
Sukova 2, místnost 510, Brno

Kontakt:
Havlíčkova 508/33,
Kuřim,
664 34
+420 776 133 361 martin.nawrath@gmail.com